School Leaders u

                                         

Chairman of Academy Council              President of BFA

    Hou Guangming                                   Zhang Huijun

                                      

Vice President of BFA                 Vice President of BFA

    Wang Liguang                                    YU Jianhong  

                                        

Vice President of BFA                Vice President of BFA

     Sun Lijun                                      Wang Honghai

                                        

Vice President of BFA                 Vice President of BFA

      Ni Yuehong                                    Wang Hongmin